Pravidla prodejní akce Electrolux

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce společnosti Electrolux (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux, s. r. o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 1. 2020 00:00 hod. do vyčerpání zásob (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“) a to pouze u Prodejce ALZA CZ.

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Zákazník, který zakoupí u prodejce ALZA CZ některý z níže uvedených vysavačů značky Electrolux, může získat dárek „Prachovka – Sada pro snadné čištění“.

Modely zařazené do akce: Electrolux ESPC71DB
Electrolux ESC63EB
Electrolux EC41-ANIM
Electrolux EC41-6DB
Electrolux ESP74GREEN
Electrolux EPF63EB-S
Electrolux EPF61RR
Electrolux ESC61LR

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux, s. r. o. Společnost Electrolux, s. r. o., si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu. Distribuci bonusu provádí agentura le moni s. r. o., IČ: 26129833 prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ, IČ: 63077051, po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1. Zakoupení jednoho z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u prodejce ALZA CZ.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 1. 2020 do vyčerpání zásob. O stavu zásob je účastník akce informován na webové stránce https://vysavace.darek.mujelectrolux.cz/

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách https://vysavace.darek.mujelectrolux.cz/ a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu.

5.4. Po ověření registračních údajů a schválení registrace bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů od schválení registrace odeslán příslušný dárek na adresu uvedenou v registraci.

5.5. V případě, že zákazník zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný dárek nárok.

5.6. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude klient kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev, a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zařazeny zejména registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na dárek. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V přípaě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách akcehttps://vysavace.darek.mujelectrolux.cz/

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://vysavace.darek.mujelectrolux.cz/Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.